Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő: Praecipiens Kft., székhely: 6772 Deszk, Béke utca 12, e-mail: info@homemaker.hu

2. Az adatkezelés jogalapja és célja: a személyes adatok (név, anyja neve, születési hely, idő, telefonszám, e-mail cím) kezelése az Ön hozzájárulásán alapul (2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont), célja az eladóval kötött szerződés teljesítése, illetve ennek igazolása. és amennyiben Ön kérte az adatkezelőt, hogy az Ön által megadott feltételeknek megfelelő további ingatlanokat keressen és ajánljon, létrehozza az Ön és az ingatlant eladni kívánó személy kapcsolatát. Valamint adatkezelő abból a célból kezeli, hogy – amennyiben Ön fentebb kérte – hitelközvetítéssel foglalkozó szerződött partnerein keresztül Önnek hitelügyintézéssel kapcsolatban segítséget nyújtson.

3. Adatkezelő, a személyes adatait az adatrögzítéstől számított 5 éven belül automatikusan törli, kivéve, ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik.

4. Az adatok megismerésére jogosultak: személyes adatait az adatkezelőnél csak az adatkezelő vezetője, a cég tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Hitelközvetítéssel kapcsolatos segítő szolgáltatás esetén az adatok a hitelközvetítéssel foglalkozó partneréhez kerülnek továbbításra.

5. Az érintett jogai, jogorvoslat:

5.1. Hozzáféréshez való jog: Adatkezelő, az által kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: az adatkezelés céljai; személyes adatok kategóriái; a kezelt személyes adatok címzettjei; az adatok tárolásának tervezett időtartama;

5.2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult adatkezelőt kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

5.3. Törléshez való jog: Adatkezelő az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Adattörlésre nem kerül sor amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti adatkezelőt, hogy korlátozza az adatkezelést, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.5. Jogsértés esetén Ön panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; Személyes adatait kezelése során történt jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.